เกี่ยวกับ สเปเชียลโอลิมปิค

สเปเชียลโอลิมปิค เป็นโครงการนานาชาติ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการยอมรับของสังคมของเกี่ยวกับผ้พิการทางสติปัญญา โดยใช้กีฬาเป็นครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ สเปเชียลโอลิมปิคสร้างโอกาส ให้บุคคล “พิเศษ” เหล่านี้ ได้พัฒนาสุขภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเข้าสังคม  ตลอดจนสร้างการยอมรับพวกเขาในชุมชนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ผู้พิการทางสติปัญญาสามารถอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี เพื่อให้สังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ริเริ่มและก่อตั้งโดย นางยูนิส เคเนคเดี้ ไชร์เวอร์ ในปี คศ.1968 ปัจจุบันมีพิการทางปัญญากว่าห้าล้านคน ใน 180 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับโอกาสเป็นนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนและอาสามัครกวว่าหนึ่งล้านคน โดยสามารถเลือกเล่น  32 ชนิดกีฬาสากล ในรายการแข่งขันระดับต่างๆตลอดทั้งปี

สเปเชียลโอลิมปิค ครบรอบ 50 ปี ของการดำเนินงาน ในปี  คศ 2018 โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาสืบต่อไป

www.specialolympics.org.