เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย

นายศักดา  นิเวศวรากร

นายสวิง  พลอยเจ๊ก  

นายทศพล  ตันสกุล

นายชูชัย  อังกาบแก้ว

นางสาวสถาพร  ก่อแก้ว

นางสาวอารียา  บุตรสุริย์

เจ้าหน้าที่บัญชี – การเงิน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษ

ผู้จัดการโครงการนักกีฬาอนุชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร