โครงสร้างพัฒนาบุคลากรกีฬา

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประทศไทย

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และสหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล(Special Olympics International, SOI)  ได้แบ่งระดับบุคลากรกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคของผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และกรรมการเทคนิค ในชนิดกีฬาหลัก ได้แก่  กรีฑา(ลู่-ลาาน)  ว่ายน้ำ  ฟุตบอล  บอชชี่  เทเบิลเทนนิส  แบดมินตัน  บาสเกตบอล  และคริกเกต ดังนี้ 

ก.  ผู้ฝึกสอน

แบ่งเป็น ระดับชาติ 3 ระดับ และระดับนานาชาติ 2 ระดับ

ที่

1

2

3

4

5

ระดับ (Level)

พื้นฐาน (Basic)

พัฒนา (Intermediate)

สูง (Advance)

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (Assistant Coach)

หัวหน้าผู้ฝึกสอน (Head Coach)

ระยะเวลาอบรม

4 วัน

4 วัน

5 วัน

5 วัน

5 วัน

หน่วยงานรับรองออกใบอนุญาต

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล

สหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล

เทียบระดับ

ชาติ

ชาติ

ชาติ

นานาชาติ

นานาชาติ

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ
1.  ระดับพื้นฐาน (Basic)

      คุณสมบัติ

       1.  เป็นผู้ฝึกสอนของสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เห็นสมควรเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนของสโมสรต่อไป

       2.  เป็นผู้ฝึกสอนที่รับผิดชอบการเรียนการสอนของนักกีฬาที่พิการหรือบกพร่องทางสติปัญญา

2.  ระดับพัฒนา (Intermediate)

      คุณสมบัติ

     1.  ต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคระดับพื้นฐาน

     2.  ผ่านการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในการนำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 2 รายการแข่งขัน

     3.  ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนคาดโทษผู้ฝึกสอนในการแข่งขันใด ๆ

3.  ระดับสูง (Advance)

      คุณสมบัติ

      1.  ต้องผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคระดับพัฒนา

      2.  ผ่านการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในการนำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 4 รายการแข่งขัน

      3.  ผ่านการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนในรายการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิคระดับชาติ และระดับชิงแชมป์ประเทศไทย

      4.  ไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนคาดโทษผู้ฝึกสอนในการแข่งขันใด ๆ

ข.  ผู้ตัดสิน

 แบ่งเป็น ระดับชาติ 2 ระดับ และระดับนานาชาติ 1 ระดับ

ที่

1

2

3

ระดับ (Level)

ภูมิภาค (Zone)

ชาติ (National)

สากล (International)

ระยะเวลาอบรม

2 วัน

3 วัน

4 วัน

หน่วยงานรับรองออกใบอนุญาต

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล

เทียบระดับ

ชาติ

ชาติ

นานาชาติ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ

1.  ระดับภูมิภาค/เขต (Zone)

     คุณสมบัติ

     1.  ต้องผ่านการบอบรมผู้ตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคในชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ

      2.  ผ่านการตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคของหน่วยงานภายในจังหวัดไม่น้อยกว่า 5 รายการแข่งขัน

      3.  ผ่านการเป็นกรรมการอาสามัครของสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 รายการแข่งขัน

2.  ระดับชาติ (National)

      1.  ต้องผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยระดับภูมิภาค

      2.  ผ่านการตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ในระดับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ ชิงแชมป์ประเทศไทย

   ไม่น้อยกว่า 5 รายการแข่งขัน

 3.  ระดับสากล (International)

      1.  ต้องผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติ และการอบรมผู้ตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคสากล

      2.  ผ่านการตัดสินกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 รายการ

 

ค. กรรมการเทคนิค

     แบ่งออกเป็น  ระดับชาติ 1 ระดับ  และระดับนานาชาติ 2 ระดับ

ที่

1

2

3

ระดับ (Level)

ชาติ (National)

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific)

สากล (International)

ระยะเวลาอบรม

5 วัน

6 วัน

7 วัน

หน่วยงานรับรองออกใบอนุญาต

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

สหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล

สหพันธ์สเปเชียลโอลิมปิคสากล

เทียบระดับ

ชาติ (Train-the-Trainer)

นานาชาติ

นานาชาติ

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเลื่อนระดับ

1.  ระดับชาติ (National)

      คุณสมบัติ

                เป็นผู้ที่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เห็นสมควรเข้ารับการอบรมเพื่อทำหน้าที่กรรมการเทคนิค หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเป็นกรรมการเทคนิคสเปเชียลโอลิมปิคไม่น้อยกว่า 2 รายการแข่งขัน

2.  ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific)

      คุณสมบัติ

       1.  ต้องผ่านการอบรมกรรมการเทคนิคสเปเชียลโอลิมปิคระดับชาติ

        2.  ผ่านการเป็นกรรมการเทคนิคสเปเชียลโอลิมปิคระดับชาติไม่น้อยกว่า 4 รายการแข่งขัน

3.  สากล (International)

     คุณสมบัติ

     1.  ต้องผ่านการอบรมกรรมการเทคนิคสเปเชียลโอลิมปิคระดับเอเชียแปซิฟิค

      2.  ผ่านการเป็นกรรมการเทคนิคสเปเชียลโอลิมปิคระดับเอเชียแปซิฟิคไม่น้อยกว่า 2 รายการแข่งขัน