กติกากีฬาว่ายน้ำ

กติกากีฬาว่ายน้ำ กีฬาว่ายน้ำ  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำของสเปเชียลโอลิมปิค  ให้เป็นไปตามกติกาว่ายน้ำของสเปเชียลโอลิมปิค  ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของกติกาว่ายน้ำสากลของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ  (FINA)  โดยให้ปฎิบัติตามกติกาว่ายน้ำของสหพันธ์ฯ  (FINA)  ยกเว้นในกรณีที่ขัดกับกติกาของสเปเชียลโอลิมปิค  ในกรณีเช่นนี้ขอให้ถือกติกาสเปเชียลโอลิมปิคเป็นเกณฑ์ นักกีฬาที่เป็นดาวน์ซินโดรมที่มีปัญหา  Atlanta – Axial  Instability  จะไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันรายการว่ายผีเสื้อ  และการกระโดดลงน้ำด้วยศีรษะ หมวด  ก  รายการแข่งขัน การแข่งขันจะต้องจัดในสระว่ายน้ำมาตรฐานสากล  (25  เมตร  หรือ  50  เมตร)  ได้แก่รายการ ว่ายฟรีสไตล์ 50         เมตร …