กีฬาบอชชี่

 แบ่งการแข่งขันเป็น

  1.  ประเภทเดี่ยว
  2.  ประเภทคู่
  3. ประเภทคู่ยูนิฟายด์
  4. ประเภททีม
  5. ประเภททีมยูนิฟายด์

 แบ่งการแข่งขันเป็น

  1.  ประเภทเดี่ยว
  2.  ประเภทคู่
  3. ประเภทคู่ยูนิฟายด์
  4. ประเภททีม
  5. ประเภททีมยูนิฟายด์