โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย

โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ คุณค่า และความสามารถของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค  ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จด้านการกีฬาแล้ว นักกีฬาหลายคนมีความสามารถที่จะฝึกฝนทักษะในระดับสูงขึ้นสู่การเป็นผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

โครงการผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้รู้จักคิด รู้จักทำ มีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น และรับผิดชอบแทนเพื่อน ๆ นักกีฬา  ตลอดจนได้ทำงานเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา  เป็นกรรมการจัดงาน / การแข่งขัน  เป็นนักพูดในที่สาธารณะ  เป็นผู้แนะนำนักกีฬาพิเศษในเรื่องการดูแลสุขภาพ เป็นผู้สำรวจความต้องการของนักกีฬาพิเศษฯ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสมองและปัญญา
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาพิเศษของไทยได้เรียนรู้ และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาของไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคคลที่พิการทางสมองและปัญญาของไทย
  4. เพื่อสร้างการยอมรับ คุณค่าของผู้พิการทางสมองและปัญญาในสังคมไทย และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้พิการกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

วิชาในการอบรมผู้นำนักกีฬา (โดยสังเขป)

  • Global Messenger Training การฝึกพูดในที่สาธารณชน   เพื่อให้นักกีฬาแสดงความสามารถในการแนะนำตัว และบรรยายเกี่ยวกับโครงการสเปเชียลโอลิมปิค
  • Governance Training การทำงานร่วมกับคณะกรรมการในการบริหารจัดการ   เป็นการเตรียมนักกีฬา ให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสเปเชียลโอลิมปิคด้วยการใช้แบบฝึกการแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม ประกอบกับการใช้ทักษะในการฟังและการแสดงความคิดเห็น เพื่อปูพื้นฐานของนักกีฬาในการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ
  • IT Training การใช้เทคโนโลยีข้อมูล     นักกีฬาได้เรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การตั้งชื่อในการใช้อีเมล์ การหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการใช้   Power Point ในการนำเสนอผลงาน
  • ALPs as Health Advocate การดูแลสุขภาพร่างกาย     นักกีฬาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อสามารถแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน โภชนาการ      การห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด  การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับเพื่อน ๆ นักกีฬา
  • ALPs as Volunteers การทำงานเป็นอาสาสมัคร  นักกีฬาเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถของตน และเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของการเป็นอาสาสมัคร
  • ALP Assistance Coach การทำงานเป็นผู้ช่วยโค้ช   ผู้ที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อน และมีทักษะกีฬาที่ดี สามาถเรียนรู้การเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬา  โดยอบรมเกี่ยวกับทักษะในการอบอุ่นร่างกาย  ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  การเก็บรักษาอุปกรณ์ และการดูแลสุขภาพนักกีฬาระหว่างการฝึกซ้อมกับแข่งขัน