กิจกรรมทักษะกลไก และแอร์โรบิคส์

กิจกรรมทักษะกลไกสำหรับผู้พิการทางสติปัญญามาก/พิการซ้ำซ้อน

เพื่อรองรับความต้องการและข้อจำกัดของประชากรที่มีความพิการมากหรือ พิการซ้ำซ้อน สเปเชียลโอลิมปิคไทยจึงดำเนินการกิจกรรมทักษะกลไก (Motor Adaptation Training Program – MATP) อันเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความพิการทางปัญญามากและผู้พิการซ้ำซ้อน ซึ่งนักกีฬากลุ่มนี้ไม่สามารถเล่นกีฬามาตรฐานทั่วไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  ที่สำคัญ กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ที่ด้วยโอกาสมากที่สุดได้ออกสู่สังคม และได้รับความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

การแข่งขันเต้นแอร์โรบิคส์

เป็นกิจกรรมประกอบจังหวะดนตรี ที่ส่งเสริมประสาทสัมผัสและการจดจำลีลาท่าทาง ตลอดจนความพร้อมเพรียงในทีม โดยมักนำกิจกรรมนี้มาประกอบรายการในงานจัดกิจกรรมทักษะกลไกเพื่อสร้างสีสันและความเร้าใจให้กับนักกีฬาทักษะกลไก  ทั้งนี้ นักกีฬาที่แข่งขันในรายการเต้นแอร์โรบิคส์ เป็นนักกีฬาที่มีพิการระดับปานกลางขึ้นไปและมักจะเล่นกีฬามาตรฐานของสเปเชียลโอลิมปิคด้วย